Behandlingsområder > Onkologi

Teysuno®

Bakgrunn

En mengde legemidler med dokumentert effekt ved kreft i tykktarm og endetarm er i dag tilgjengelige på markedet. Ett av dem, 5-fluoruracil (5-FU), ble oppdaget allerede på 1950-tallet og står i dag sentralt i mange behandlingsopplegg. Faktisk står den på WHOs liste over essensielle legemidler mot tykktarmskreft.1

 

Nordic Drugs har siden lanseringen av Teysuno® (tegafur, gimeracil, oteracil) samarbeidet med ledende onkologer i Norden for å samle inn viktige data for bruk av Teysuno hos en eldre (>70 år) og skjør populasjon, samt ved hjertetoksisitet og hånd-fot-syndrom som ble utviklet under behandling med et annet fluoropyrimidin.2,3,4

Teysuno (S-1)

Teysuno, også kalt S-1, er et oralt 5-FU legemiddel som ble utviklet av Taiho Pharma i Japan tidlig på 2000-tallet. Teysuno ble lansert i Norden i 2012 med indikasjonen fremskredet endetarmskreft. Siden 2022 har Teysuno også en godkjent indikasjon med begrensning ved metastasert kreft i tykktarm og endetarm (se avsnittet om indikasjoner under5).

 

Teysuno er et oralt kreftlegemiddel som inneholder en fast dosekombinasjon av de aktive stoffene tegafur, gimeracil og oteracil.

 

  • Tegafur omdannes etter metabolisme i leveren til antikreftstoffet 5-FU
  • Gimeracil er en dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD)-hemmer som hindrer nedbrytning av 5-FU
  • Oteracil er en orotatfosforibosyltransferase-hemmer som reduserer aktiviteten hos 5-FU i normal gastrointestinal mukose

Indikasjoner

Teysuno er beregnet på voksne:

  • for behandling av fremskredet kreft i magesekken når gitt i kombinasjon med cisplatin
  • som monoterapi eller i kombinasjon med oxaliplatin eller irinotekan, med eller uten bevacizumab, for behandling av pasienter med metastasert kreft i tykktarm og endetarm der det ikke er mulig å fortsette behandlingen med et annet fluoropyrimidin på grunn av hånd-fot-syndrom eller kardiovaskulær toksisitet

Teysuno tilbyr pasient og forskriver

  • en mulighet til å fortsette med 5-FU-behandling også der behandling med annet fluoropyrimidin ikke har vært mulig på grunn av hånd-fot-syndrom eller kardiovaskulær toksisitet
  • dokumentert dosering og sikkerhet for eldre og skjøre pasienter2
  • oral 5-FU behandling
  • små kapsler (5 x 14 mm)
Teysuno-15-o-20-mg-utan-skugga

Referanser

1. WHO list of essential medications (https://list.essentialmeds.org/medicines/91)
2. Winther Sb et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 May;4(5):376-388.
3. Osterlund, P. et al. ESMO Open, Volume 0, Issue 0, 100427
4. Punt CJA et al. Clin Colorectal Cancer. 2022 Mar 2:S1533-0028(22)00027-5.
5. SPC Teysuno 2022-01-24


Teysuno «tegafur, gimeracil, oteracil» harde kapsler

Reseptgruppe C

Indikasjoner: Behandling av voksne med avansert magekreft i kombinasjon med cisplatin. Som monoterapi eller i kombinasjon med oksaliplatin eller irinotekan, med eller uten bevacizumab, til behandling av metastatisk kolorektal kreft når fortsettelse av behandling med annet fluoropyrimidin ikke er mulig pga. hånd-fot-syndrom eller kardiovaskulær toksisitet utviklet i adjuvant eller metastatisk setting.

Dosering: 25 mg/m2 eller 30 mg/m2 to ganger daglig. Se SPC/Felleskatalogen.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlige og uventede reaksjoner på fluoropyrimidinbehandling i anamnesen. Kjent, total dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-mangel. Graviditet og amming. Alvorlig benmargssuppresjon. Terminal nyresykdom hos pasienter som trenger dialyse. Samtidig administrering av andre fluoropyrimidiner. Nylig gjennomgått eller samtidig behandling med brivudin.

Advarsler og forsiktighetsregler: Dosebegrensende toksisiteter omfatter diaré og dehydrering. De fleste bivirkninger er reversible og kan håndteres ved symptomatisk behandling, doseringsavbrytelser og dosereduksjoner. Benmargssuppresjon:Behandlingsrelatert benmargssuppresjon, inkl. nøytropeni, leukopeni, trombocytopeni, anemi og pancytopeni, er rapportert ved samtidig bruk av cisplatin. Pasienter med leukopeni og trombocytopeni bør overvåkes nøye for komplikasjoner. Diaré:Pasienter med diaré bør overvåkes nøye. Profylaktisk behandling for diaré bør gis som indisert. Doseutsettelse/-justering bør utføres ved diaré av grad 2 eller høyere hvis symptomene vedvarer til tross for adekvat behandling. Dehydrering og andre tilhørende elektrolyttforstyrrelser bør forhindres/korrigeres Dihydropyrimidin-dehydrogenase (DPD)-mangel: Fenotype- og/eller genotypetesting anbefales før oppstart av behandling. Pasienter med DPD-mangel har økt risiko for fluoropyrimidinrelatert toksisitet. Andre forsiktighetsregler: Kan gi hepatitt B-reaktivering. Pasienter skal testes for HBV-infeksjon før behandling initieres. Nyrebivirkninger av grad 3 eller høyere er sett ved samtidig behandling med cisplatin. Renale parametre bør overvåkes nøye under behandling. Behandling er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon dersom ikke nytten tydelig oppveier risikoen. Det bør legges vekt på å sikre tidlig oppdagelse av okulære reaksjoner.

Bivirkninger: Vanligste alvorlige bivirkninger ved kombinasjon med cisplatin er nøytropeni, anemi og fatigue. Svært vanlige:Anemi, anoreksi, asteni, diaré, fatigue, forstoppelse, kvalme, leukopeni, nøytropeni, oppkast, perifer nevropati, trombocytopeni. Vanlige: abdominal-smerter/-ubehag, alopesi, dehydrering, dyp venetrombose, dysfagi, dyspepsi, dyspné, døvhet, epistakse, feber, febril nøytropeni, flatulens, frysninger, gastrointestinal inflammasjon/blødning, hikke, hodepine, hoste, hyperbilirubinemi, hyperkalemi, hyperpigmentering av hud, hypertensjon, hypoalbuminemi,hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi, hypotensjon, hørselstap, insomni, kløe, konjunktivitt, korneaforstyrrelse, lymfopeni, metallsmak, mukositt, munntørrhet, muskel-skjelettsmerter, nyresvikt, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, perifert ødem, redusert GFR, redusert vekt, stomatitt, svimmelhet, synsforstyrrelse, tørr hud, tårevæskeforstyrrelse, utslett, økt ALAT, økt ASAT, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod, øyelidelser. Andre: akutt myokardinfarkt, cerebrovaskulær hendelse/lidelse, disseminert intravaskulær koagulasjon, hjertesvikt, hypovolemisk sjokk, infarkt i lillehjernen, iskemisk slag, multiorgansvikt, septisk sjokk, Stevens-Johnson syndrom, synkope, toksisk epidermal nekrolyse, trombose.

For mer informasjon, se felleskatalog eller preparatomtalen (SPC)

Basert på SPC godkjent av EMA: 24.01.2022

Innehaver av markedsføringstillatelsen: Nordic Group B.V.

Lokal representant: Nordic Drugs (Tlf: +46 40-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.no).

>Pakninger: 15 mg/4,35 mg/11,8 mg: 42 stk, 126 stk. 20 mg/5,8 mg/15,8 mg: 42 stk, 84 stk.

Priser: For aktuelle priser se www.felleskatalogen.no.

Refusjon: Kan foreskrives på H‑resept. Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer/nasjonal faglig retningslinje og/eller anbefalinger fra RHF/LIS spesialistgruppe skal rekvirering gjøres i tråd med disse. Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.

Dato: 11.03.2022


Topogyne®